Get In Touch ebantuan

CIDB CARELINE 03-55673300

Pengumuman

Panduan Pengguna?

PERATURAN

Pendaftaran kontraktor

25 (1) "Tiada seorang pun boleh menjalankan atau menyiapkan, mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan mana-mana kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagai kontraktor, melainkan jika dia berda ...

Read More...

Pengenaan levi

34 (1) "Tiap-tiap kontraktor hendaklah mengisytiharkan dan mengemukakan kepada Lembaga, mengikut cara yang ditetapkan oleh Lembaga, apa-apa kontrak yang telah diawardkan kepadanya mengenai apa-apa ker ...

Read More...

Pendaftaran personel binaan

33 (1) "Seseorang tidak boleh terlibat atau diambil atau mengaku janji untuk terlibat atau diambil sebagai personel binaan melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan penda ...

Read More...

Tafsiran

"kerja pembinaan" ertinya pembinaan, penyambungan, pemasangan, pembaikan, penyenggaraan, pembaharuan, pemindahan, pengubahsuaian, pengubahan, perombakan, atau perobohan—  (a) mana-mana bangunan, b ...

Read More...

Copyright Reserved 2022 © CIDB Malaysia