Pautan segera

Panduan Pengguna?


  • Bagaimana untuk Login
    Lihat Video    

  • Bagaimana untuk Mendaftar
    Lihat Video    
  • Manual Pengguna Daftar Kursus Induksi Keselamatan Bagi Pekerja Binaan (Orang Awam)
    Manual
  • Manual Pengguna Tuntutan Manfaat Pelan Takaful Personel Binaan Berkelompok CIDB (Pemohon)New !
    Manual
  • Manual Pengguna Daftar Kursus Induksi Keselamatan Bagi Pekerja Binaan (Tenaga Pengajar)
    Manual
  • CIDB Pendaftaran Baru PPK - Bahagian 1(Pra-syarat)
    Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
  • CIDB Pendaftaran Baru PPK - Bahagian 2(Proses Mendaftar)
    Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
  • Pendaftaran Baru Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
    Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
  • Pendaftaran Baru Sijil Taraf Bumiputera (STB)
    Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
  • Penilaian SCORE (Kontraktor Gred G2-G7)
    Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
  • CIDB - Pengisytiharan Projek Binaan
    Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
  • Manual Pengguna Pendaftaran Personel Binaan (Id Individu)
     Manual
  • Manual Pengguna Pendaftaran Personel Binaan (Pelatih)
    Manual
  • Permohonan Kemaskini Pendaftaran
    Manual
  • Permohonan Perubahan Butir (Kemaskini Maklumat Syarikat)
    Manual
  • Kontraktor Asing
    Manual
  • Foreign Provisional Certificate
    Manual
  • Foreign Certificate
    Manual
  • Kursus Integriti dan KOD Etika Kontraktor
    Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
  • Manual Pendaftaran Personnel Binaan Bukan Kontraktor (Id Majikan)
    Manual
  • Manual Pendaftaran Personel Binaan Tempatan (Id Majikan)
    Manual
  • Manual Pengguna Pendaftaran Personel Binaan Asing (Id Majikan)
     Manual
  • Syarat-Syarat Personel Binaan
     Manual
  • Pendaftaran Pekerja Asing Luar Negeri oleh Company_ENG - Part-1
    Watch Video
  • Cara Memperbaharui PPK, SPKK dan STB
    Watch Video
  • Panduan Pengguna Permohonan Pekerja Asing (Integrasi EPPAX)
     Manual
  • Panduan Pengguna Permohonan Expatriate (Surat Sokongan CIDB)
     Manual
  • Manual Pengguna Pendaftaran Kontraktor Usahasama (yang tidak diperbadankan di SSM)
     Manual

Pengumuman

  • SSM ANNOUNCEMENTNew !
    Pelanggan Yang dihormati,
    Harap maklum bermula 1 Julai 2019, SSM e-info akan menghentikan Modul Prabayar untuk pembelian melalui portal BLESS.

         Untuk Maklumat lanjut
         ( Soalan Lazim )
    Penambahbaikan ini dibuat sebagai salah satu inisiatif peningkatan perkhidmatan kami kepada anda. Sebarang kesulitan amatlah dikesali. Terima kasih di atas kesabaran dan sokongan anda.
  • MAKLUMAN KEPADA PUSAT LATIHAN BERTAULIAH(PLB) CIDB BAGI PROGRAM SICWNew !

    Mengikut Syarat-syarat Pelaksanaan Kursus SICW, kelayakan had umur maksima tenaga pengajar adalah 65 tahun yang telah berkuatkuasa 1 Februari 2017. Tenaga pengajar melebihi had umur tersebut yang masih berminat serta ingin meneruskan sumbangan mereka boleh mengemukakan rayuan beserta dokumen dan mematuhi syarat-syarat seperti berikut:-
         i) Berumur tidak melebihi 70 tahun pada tarikh permohonan
         ii) Mempunyai tahap kesihatan fizikal dan mental yang baik dengan menyertakan perakuan kesihatan dari klinik/hospital yang diiktiraf
         iii) Sesalinan Borang Pemeriksaan Kesihatan yang digunakan untuk permohonan pembaharuan bagi perlantikan sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan(SHO) di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (JKKP)
         iv) Perlu menghadiri sesi temuduga CIDB bagi penilaian tahap fizikal dan penyampaian (jika dipanggil)
    Notis Tambahan
    * Tempoh pentauliahan akan diberikan 1 tahun bagi setiap permohonan.
    * Pemantauan akan dilakukan terhadap tenaga pengajar bagi memastikan kelancaran kursus yang dijalankan, sekiranya didapati tidak memuaskan pentauliahan akan ditarikbalik.
  • PERMOHONAN TUNTUTAN INSURANS SECARA ONLINE MELALUI SISTEM CIMS AKAN DILAKSANAKAN DAN BERKUATKUASA PADA 15 OGOS 2018.New !

    Bermula 15 Ogos 2018, semua Permohonan Tuntutan Insuran Manfaat Takaful Berkelompok Personel Binaan CIDB adalah secara atas talian (tertakluk kepada terma & syarat) melalui sistem CIMS yang diintegrasikan dengan Pihak Takaful (Syarikat Takaful Malaysia Berhad & Zurich Takaful Malaysia Berhad). Personel Binaan (tempatan sahaja) yang masih aktif berdaftar juga boleh menyemak/mengemaskini maklumat pewaris melalui sistem ini. Sila rujuk Manual Pengguna Tuntutan Manfaat Pelan Takaful Personel Binaan Berkelompok Cidb (Pemohon).
    Sila klik pautan berikut untuk membuat tuntutan insuran.
    Click here
  • Pengumuman : PENUTUPAN SEMENTARA SISTEM CIMS UNTUK URUSAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR, SCORE, PENGISYTIHARAN PROJEK DAN LEVI Pelanggan yang dihormati, dimaklumkan bahawa sebarang urusan berkaitan dengan pendaftaran kontraktor, SCORE, pengisytiharan projek dan levi melalui Sistem CIMS akan dihentikan buat sementara waktu: > Bermula pada jam 6:00 petang, 26 Disember 2019 (Khamis) Dan akan beroperasi seperti biasa pada jam 8 pagi, 1 Januari, 2020 (Rabu). Penutupan sementara ini adalah untuk kerja-kerja pengemaskinian dan penyelenggaraan. Sebarang urusan berkaitan pembayaran tertunggak hendaklah diselesaikan sebelum tarikh penutupan bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Terima kasih
  • Makluman Kepada Kontraktor
    Proses Pendaftaran Kontraktor, Pengisytiharan Projek, Levi & Score secara atas talian melalui sistem Baru CIDB-CIMS   More...
  • Perhatian kepada semua Kontraktor Asing :
    Adalah dimaklumkan pendaftaran ktrktr asing di sistem CIMS perlu melalui proses pra-pendaftaran. Kontraktor perlu membeli e-info syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) secara online menerusi sistem CIMS dengan bayaran RM15.90.   More...
  • Tempoh sah sijil SCORE akan dilanjutkan kepada 2 tahun.
  • Perolehan SCORE & MCORE yang diterima akan mendapat 15 mata CCD
  • CIDB kini telah mengambil langkah proaktif dengan menambah saluran bayaran untuk kemudahan pengguna. Kini terdapat PEMBAYARAN ONLINE menggunakan PFX dan kad kredit bagi memudahkan pengguna
  • MCORE akan diperkenalkan kepada gred G1 dengan 4 kriteria penilaian: Keupayaan Kewangan, Keupayaan Teknikal,Operasi Perniagaan dan Pengurusan Perniagaan.
  • CIDB kini dalam proses untuk meningkatkan kecekapan pendaftaran Kad Pendaftaran Kontraktor. Tidak lama lagi, aplikasi Perolehan ini boleh dilakukan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian Pengguna.
  • CIDB kini terlibat dalam proses sistematik untuk menambahbaik dan meningkatkan lagi aplikasi pendaftaran kontraktor untuk menjadi lebih sistematik, mesra pengguna dan berintegriti tinggi.
  • Semua kontraktor diwajibkan untuk mengisytiharkan semua projek pembinaan mereka kepada CIDB secara atas talian. Tindakan kompaun boleh dikenakan ke atas kontraktor yang gagal mengisytiharkan projek mereka.

PERATURAN

  • Pendaftaran kontraktor
    25 (1) "Tiada seorang pun boleh menjalankan atau menyiapkan, mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan mana-mana kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagai kontraktor, melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini."

                  Seksyen 25 (1). (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
  • Pendaftaran personel binaan
    33 (1) "Seseorang tidak boleh terlibat atau diambil atau mengaku janji untuk terlibat atau diambil sebagai personel binaan melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini."

                  Seksyen 33 (1). (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
  • Pengenaan levi
    34 (1) "Tiap-tiap kontraktor hendaklah mengisytiharkan dan mengemukakan kepada Lembaga, mengikut cara yang ditetapkan oleh Lembaga, apa-apa kontrak yang telah diawardkan kepadanya mengenai apa-apa kerja pembinaan."
                  (2) "Bagi tiap-tiap kontrak yang disebut dalam subseksyen (1), sama ada disetemkan atau tidak, yang mempunyai jumlah kontrak yang melebihi lima ratus ribu ringgit, kontraktor                            hendaklah bertanggungan untuk membayar kepada Lembaga suatu levi pada kadar suku peratus daripada jumlah kontrak itu."

                  Seksyen 34 (1) & (2). (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
  • Tafsiran

    "kerja pembinaan" ertinya pembinaan, penyambungan, pemasangan, pembaikan, penyenggaraan, pembaharuan, pemindahan, pengubahsuaian, pengubahan, perombakan, atau perobohan—

                             (a) mana-mana bangunan, binaan, bangunan besar, struktur, dinding, pagar atau cerobong, sama ada dibina keseluruhannya atau sebahagiannya di atas atau di bawah                              paras bumi;

                             (b) mana-mana jalan, kerja pelabuhan, landasan kereta api, laluan kabel, terusan atau lapangan terbang kecil;

                             (c) apa-apa kerja saliran, tali air atau kerja pengawalan sungai;

                             (d) apa-apa kerja elektrik, mekanikal, air, gas, petrokimia atau telekomunikasi; atau

                             (e) mana-mana jambatan, jejambat, empangan, takungan, kerja tanah, talian paip, salur najis, akueduk, pembetung, pemacu, syaf, terowong atau kerja penebusgunaan,


                        dan termasuklah—


                        (A) apa-apa kerja yang membentuk bahagian yang penting dan perlu atau sebagai persediaan atau sementara bagi kerja-kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a)                                hingga (e), termasuk pembersihan tapak, penyelidikan dan pembaikan tanah, pemindahan tanah, penggalian, peletakan batu asas, pemulihan dan landskap tapak; atau

                        (B) pemerolehan bahan binaan, kelengkapan atau pekerja, yang semestinya dikehendaki bagi mana-mana kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a) hingga (e);


                        Seksyen 2. (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
                            Pengumuman:
PENUTUPAN SEMENTARA SISTEM CIMS UNTUK URUSAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR, SCORE, PENGISYTIHARAN PROJEK DAN LEVI Pelanggan yang dihormati, dimaklumkan bahawa sebarang urusan berkaitan dengan pendaftaran kontraktor, SCORE, pengisytiharan projek dan levi melalui Sistem CIMS akan dihentikan buat sementara waktu: > Bermula pada jam 6:00 petang, 26 Disember 2019 (Khamis) Dan akan beroperasi seperti biasa pada jam 8 pagi, 1 Januari, 2020 (Rabu). Penutupan sementara ini adalah untuk kerja-kerja pengemaskinian dan penyelenggaraan. Sebarang urusan berkaitan pembayaran tertunggak hendaklah diselesaikan sebelum tarikh penutupan bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Terima kasih
                            Announcement: 
TEMPORARY CLOSURE OF THE CIMS SYSTEM FOR CONTRACTOR REGISTRATION, SCORE, PROJECT DECLARATION AND LEVY Dear customers, please be advised that any matters related to contractor registration, SCORE, project declaration and levy through the CIMS System will be temporarily discontinued: > Starting at 6:00 pm, December 26, 2019 (Thursday) And will operate as usual at 8am, January 1, 2020 (Wednesday). The temporary closure is for updating and maintenance work. Any outstanding payment related to matters must be resolved before the closing date to avoid any inconvenience. Thank you