Pautan segera

Panduan Pengguna?


 • Bagaimana untuk Login
  Lihat Video    

 • Bagaimana untuk Mendaftar
  Lihat Video    
 • Manual Pengguna Daftar Kursus Induksi Keselamatan Bagi Pekerja Binaan (Orang Awam)
  Manual
 • Manual Pengguna Tuntutan Manfaat Pelan Takaful Personel Binaan Berkelompok CIDB (Pemohon)New !
  Manual
 • Manual Pengguna Daftar Kursus Induksi Keselamatan Bagi Pekerja Binaan (Tenaga Pengajar)
  Manual
 • CIDB Pendaftaran Baru PPK - Bahagian 1(Pra-syarat)
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • CIDB Pendaftaran Baru PPK - Bahagian 2(Proses Mendaftar)
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • Pendaftaran Baru Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • Pendaftaran Baru Sijil Taraf Bumiputera (STB)
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • Penilaian SCORE (Kontraktor Gred G2-G7)
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • CIDB - Pengisytiharan Projek Binaan
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • Manual Pengguna Pendaftaran Personel Binaan (Id Individu)
   Manual
 • Manual Pengguna Pendaftaran Personel Binaan (Pelatih)
  Manual
 • Permohonan Kemaskini Pendaftaran
  Manual
 • Permohonan Perubahan Butir (Kemaskini Maklumat Syarikat)
  Manual
 • Kontraktor Asing
  Manual
 • Foreign Provisional Certificate
  Manual
 • Foreign Certificate
  Manual
 • Kursus Integriti dan KOD Etika Kontraktor
  Lihat video  |  Carta Alir   |  Manual
 • Manual Pendaftaran Personnel Binaan Bukan Kontraktor (Id Majikan)
  Manual
 • Manual Pendaftaran Personel Binaan Tempatan (Id Majikan)
  Manual
 • Manual Pengguna Pendaftaran Personel Binaan Asing (Id Majikan)
   Manual
 • Syarat-Syarat Personel Binaan
   Manual
 • Pendaftaran Pekerja Asing Luar Negeri oleh Company_ENG - Part-1
  Watch Video
 • Cara Memperbaharui PPK, SPKK dan STB
  Watch Video
 • Panduan Pengguna Permohonan Pekerja Asing (Integrasi EPPAX)
   Manual
 • Panduan Pengguna Permohonan Expatriate (Surat Sokongan CIDB)
   Manual
 • Manual Pengguna Pendaftaran Kontraktor Usahasama (yang tidak diperbadankan di SSM)
   Manual

Pengumuman

 • SSM ANNOUNCEMENTNew !
  Pelanggan Yang dihormati,
  Harap maklum bermula 1 Julai 2019, SSM e-info akan menghentikan Modul Prabayar untuk pembelian melalui portal BLESS.

       Untuk Maklumat lanjut
       ( Soalan Lazim )
  Penambahbaikan ini dibuat sebagai salah satu inisiatif peningkatan perkhidmatan kami kepada anda. Sebarang kesulitan amatlah dikesali. Terima kasih di atas kesabaran dan sokongan anda.
 • MAKLUMAN KEPADA PUSAT LATIHAN BERTAULIAH(PLB) CIDB BAGI PROGRAM SICWNew !

  Mengikut Syarat-syarat Pelaksanaan Kursus SICW, kelayakan had umur maksima tenaga pengajar adalah 65 tahun yang telah berkuatkuasa 1 Februari 2017. Tenaga pengajar melebihi had umur tersebut yang masih berminat serta ingin meneruskan sumbangan mereka boleh mengemukakan rayuan beserta dokumen dan mematuhi syarat-syarat seperti berikut:-
       i) Berumur tidak melebihi 70 tahun pada tarikh permohonan
       ii) Mempunyai tahap kesihatan fizikal dan mental yang baik dengan menyertakan perakuan kesihatan dari klinik/hospital yang diiktiraf
       iii) Sesalinan Borang Pemeriksaan Kesihatan yang digunakan untuk permohonan pembaharuan bagi perlantikan sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan(SHO) di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (JKKP)
       iv) Perlu menghadiri sesi temuduga CIDB bagi penilaian tahap fizikal dan penyampaian (jika dipanggil)
  Notis Tambahan
  * Tempoh pentauliahan akan diberikan 1 tahun bagi setiap permohonan.
  * Pemantauan akan dilakukan terhadap tenaga pengajar bagi memastikan kelancaran kursus yang dijalankan, sekiranya didapati tidak memuaskan pentauliahan akan ditarikbalik.
 • PERMOHONAN TUNTUTAN INSURANS SECARA ONLINE MELALUI SISTEM CIMS AKAN DILAKSANAKAN DAN BERKUATKUASA PADA 15 OGOS 2018.New !

  Bermula 15 Ogos 2018, semua Permohonan Tuntutan Insuran Manfaat Takaful Berkelompok Personel Binaan CIDB adalah secara atas talian (tertakluk kepada terma & syarat) melalui sistem CIMS yang diintegrasikan dengan Pihak Takaful (Syarikat Takaful Malaysia Berhad & Zurich Takaful Malaysia Berhad). Personel Binaan (tempatan sahaja) yang masih aktif berdaftar juga boleh menyemak/mengemaskini maklumat pewaris melalui sistem ini. Sila rujuk Manual Pengguna Tuntutan Manfaat Pelan Takaful Personel Binaan Berkelompok Cidb (Pemohon).
  Sila klik pautan berikut untuk membuat tuntutan insuran.
  Click here
 • Pengumuman : NOTIS PEMAKLUMAN KAD PINTAR PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN CIDB BERKUATKUASA 15 OKTOBER 2019 CIDB Malaysia akan memperkenalkan Kad Pintar Pendaftaran Personel Binaan yang baru yang telah dinaiktaraf seiring dengan kemajuan teknologi. Kad Pintar ini iaitu EMV Green Card programme yang direkabentuk dengan meningkatkan ciri-ciri keselamatan serta penggabungan Kad Pintar ini bercirikan transaksi perdagangan. Kad Pintar Pendaftaran Personel Binaan akan dikuatkuasakan bermula 15 Oktober 2019. Seiring dengan itu, Sistem CIMS Pendaftaran Personel Binaan juga telah ditambahbaik dengan menyediakan perkhidmatan pengeposan kad mengikut alamat berdaftar. Oleh yang demikian, bermula 8 Oktober 2019, jam 6 petang, Sistem CIMS Pendaftaran Personel Binaan akan ditutup untuk sementara waktu bagi proses penyelenggaraan dan menaiktaraf sistem. Sistem akan beroperasi semula pada 15 Oktober 2019. Berikutan pelancaran Kad Pintar Pendaftaran Personel Binaan, CIDB akan menguatkuasakan kadar fi dan bayaran yang baru seperti di garis panduan pendaftaran personel binaan Untuk makluman, personel binaan yang telah memiliki Kad Pintar hanya perlu memperbaharui pendaftaran personel binaan secara atas talian sahaja. Maklumat tempoh sah pendaftaran boleh disemak secara atas talian. Kad Pintar hanya akan dicetak semula sekiranya personel binaan membuat permohonan gantian kad hilang atau rosak. Sila hubungi Pejabat CIDB Negeri/Cawangan yang terdekat atau CIDB Careline di talian 1300 88 2432 untuk sebarang pertanyaan.
 • Makluman Kepada Kontraktor
  Proses Pendaftaran Kontraktor, Pengisytiharan Projek, Levi & Score secara atas talian melalui sistem Baru CIDB-CIMS   More...
 • Perhatian kepada semua Kontraktor Asing :
  Adalah dimaklumkan pendaftaran ktrktr asing di sistem CIMS perlu melalui proses pra-pendaftaran. Kontraktor perlu membeli e-info syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) secara online menerusi sistem CIMS dengan bayaran RM15.90.   More...
 • Tempoh sah sijil SCORE akan dilanjutkan kepada 2 tahun.
 • Perolehan SCORE & MCORE yang diterima akan mendapat 15 mata CCD
 • CIDB kini telah mengambil langkah proaktif dengan menambah saluran bayaran untuk kemudahan pengguna. Kini terdapat PEMBAYARAN ONLINE menggunakan PFX dan kad kredit bagi memudahkan pengguna
 • MCORE akan diperkenalkan kepada gred G1 dengan 4 kriteria penilaian: Keupayaan Kewangan, Keupayaan Teknikal,Operasi Perniagaan dan Pengurusan Perniagaan.
 • CIDB kini dalam proses untuk meningkatkan kecekapan pendaftaran Kad Pendaftaran Kontraktor. Tidak lama lagi, aplikasi Perolehan ini boleh dilakukan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian Pengguna.
 • CIDB kini terlibat dalam proses sistematik untuk menambahbaik dan meningkatkan lagi aplikasi pendaftaran kontraktor untuk menjadi lebih sistematik, mesra pengguna dan berintegriti tinggi.
 • Semua kontraktor diwajibkan untuk mengisytiharkan semua projek pembinaan mereka kepada CIDB secara atas talian. Tindakan kompaun boleh dikenakan ke atas kontraktor yang gagal mengisytiharkan projek mereka.

PERATURAN

 • Pendaftaran kontraktor
  25 (1) "Tiada seorang pun boleh menjalankan atau menyiapkan, mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan mana-mana kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagai kontraktor, melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini."

                Seksyen 25 (1). (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
 • Pendaftaran personel binaan
  33 (1) "Seseorang tidak boleh terlibat atau diambil atau mengaku janji untuk terlibat atau diambil sebagai personel binaan melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini."

                Seksyen 33 (1). (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
 • Pengenaan levi
  34 (1) "Tiap-tiap kontraktor hendaklah mengisytiharkan dan mengemukakan kepada Lembaga, mengikut cara yang ditetapkan oleh Lembaga, apa-apa kontrak yang telah diawardkan kepadanya mengenai apa-apa kerja pembinaan."
                (2) "Bagi tiap-tiap kontrak yang disebut dalam subseksyen (1), sama ada disetemkan atau tidak, yang mempunyai jumlah kontrak yang melebihi lima ratus ribu ringgit, kontraktor                            hendaklah bertanggungan untuk membayar kepada Lembaga suatu levi pada kadar suku peratus daripada jumlah kontrak itu."

                Seksyen 34 (1) & (2). (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))
 • Tafsiran

  "kerja pembinaan" ertinya pembinaan, penyambungan, pemasangan, pembaikan, penyenggaraan, pembaharuan, pemindahan, pengubahsuaian, pengubahan, perombakan, atau perobohan—

                           (a) mana-mana bangunan, binaan, bangunan besar, struktur, dinding, pagar atau cerobong, sama ada dibina keseluruhannya atau sebahagiannya di atas atau di bawah                              paras bumi;

                           (b) mana-mana jalan, kerja pelabuhan, landasan kereta api, laluan kabel, terusan atau lapangan terbang kecil;

                           (c) apa-apa kerja saliran, tali air atau kerja pengawalan sungai;

                           (d) apa-apa kerja elektrik, mekanikal, air, gas, petrokimia atau telekomunikasi; atau

                           (e) mana-mana jambatan, jejambat, empangan, takungan, kerja tanah, talian paip, salur najis, akueduk, pembetung, pemacu, syaf, terowong atau kerja penebusgunaan,


                      dan termasuklah—


                      (A) apa-apa kerja yang membentuk bahagian yang penting dan perlu atau sebagai persediaan atau sementara bagi kerja-kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a)                                hingga (e), termasuk pembersihan tapak, penyelidikan dan pembaikan tanah, pemindahan tanah, penggalian, peletakan batu asas, pemulihan dan landskap tapak; atau

                      (B) pemerolehan bahan binaan, kelengkapan atau pekerja, yang semestinya dikehendaki bagi mana-mana kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a) hingga (e);


                      Seksyen 2. (Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520))

Pengumuman:
NOTIS PEMAKLUMAN KAD PINTAR PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN CIDB BERKUATKUASA 15 OKTOBER 2019 CIDB Malaysia akan memperkenalkan Kad Pintar Pendaftaran Personel Binaan yang baru yang telah dinaiktaraf seiring dengan kemajuan teknologi. Kad Pintar ini iaitu EMV Green Card programme yang direkabentuk dengan meningkatkan ciri-ciri keselamatan serta penggabungan Kad Pintar ini bercirikan transaksi perdagangan. Kad Pintar Pendaftaran Personel Binaan akan dikuatkuasakan bermula 15 Oktober 2019. Seiring dengan itu, Sistem CIMS Pendaftaran Personel Binaan juga telah ditambahbaik dengan menyediakan perkhidmatan pengeposan kad mengikut alamat berdaftar. Oleh yang demikian, bermula 8 Oktober 2019, jam 6 petang, Sistem CIMS Pendaftaran Personel Binaan akan ditutup untuk sementara waktu bagi proses penyelenggaraan dan menaiktaraf sistem. Sistem akan beroperasi semula pada 15 Oktober 2019. Berikutan pelancaran Kad Pintar Pendaftaran Personel Binaan, CIDB akan menguatkuasakan kadar fi dan bayaran yang baru seperti di garis panduan pendaftaran personel binaan Untuk makluman, personel binaan yang telah memiliki Kad Pintar hanya perlu memperbaharui pendaftaran personel binaan secara atas talian sahaja. Maklumat tempoh sah pendaftaran boleh disemak secara atas talian. Kad Pintar hanya akan dicetak semula sekiranya personel binaan membuat permohonan gantian kad hilang atau rosak. Sila hubungi Pejabat CIDB Negeri/Cawangan yang terdekat atau CIDB Careline di talian 1300 88 2432 untuk sebarang pertanyaan.

Announcement:
NOTIFICATION CIDB CONSTRUCTION PERSONNEL SMART CARD EFFECTIVE FROM 15 OCTOBER 2019 CIDB Malaysia will be introducing the new Construction Personnel Smart Card which has been upgraded in line with technological advances. This Smart Card, which is the EMV Green Card Programme, is designed with upgraded security features and merges Smart Cards with trade transaction. The Construction Personnel Smart Card will be enforced effective 15 October 2019. In line with that, The Construction Personnel Registration for CIMS System will also be upgraded by providing postal delivery according to registered address. As such, starting from 6pm on 8 October 2019, The Construction Personnel Registration for CIMS System will be closed temporarily for maintenance and upgrading works. The system will resume operation on 15 October 2019. Following the launch of the Construction Personnel Smart Card, CIDB will enforce new fees and charges as in Construction Personnel Registration Guidelines. For information, construction personnel who have the Smart Card will need to renew the construction personnel registration via online only. Registration validity can be checked online. The Smart Card will only be reprinted if the construction personnel apply for the replacement of lost or damaged card. Please contact the nearest CIDB State/branch office or CIDB Careline on line 1300 88 2432 for any enquiries.